Traject Trauma & Verlies

Ons behandeltraject Trauma & Verlies is bedoeld voor gezinnen met kinderen en jongeren die moeite hebben om een ingrijpende gebeurtenis, verandering  of verlies te verwerken. Ieder kind maakt in zijn leven veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen mee. Soms heeft de gebeurtenis weinig impact, soms veel. Veranderingen en verlies horen bij opgroeien. Ze zorgen voor emotionele onrust maar vaak gaat dit met steun van de omgeving ook weer over.  Soms komt een kind echter niet zelf tot verwerking en heeft het in het dagelijks leven hier veel last van.  Als deze onverwerkte ervaringen of heftige emoties het dagelijks functioneren en/of een positieve (hechtings)relatie met de directe omgeving in de weg staan, is ondersteuning van buitenaf noodzakelijk. Voor deze kinderen en hun opvoeders bieden wij het traject Trauma & Verlies. Opvoeders en de directe omgeving worden in alle fasen van onze behandeling intensief betrokken middels systeem therapeutische gesprekken door de (gezins)behandelaar.

In het behandeltraject worden er verschillende therapeutische interventies ingezet en wordt er stapsgewijs toegewerkt naar het verwerken van onderliggend trauma en/of het verlies. Aanvullend hierop kan er EMDR, cognitieve gedragstherapie of schematherapie ingezet worden om de problemen effectief aan te pakken en te komen tot een goede verwerking.

Bij de samenstelling van het traject wordt er rekening gehouden met de behoeften en mogelijkheden van het kind, de opvoeders en het (gezins)systeem.

Als blijkt dat een kind nog onvoldoende in staat is om te ontspannen, zijn aandacht nog niet kan richten op zijn eigen binnenwereld, én gevoelens en gedachten nog niet kan onderscheiden en verwoorden, zal er eerst een periode middels affectregulerende therapie gewerkt worden aan het op gang brengen of verbeteren van de affectregulatie (d.w.z. de regulatie van spanning / emoties / behoeften). Het is van belang om deze vaardigheden eerst te ontwikkelen, voordat er gestart kan worden met trauma- en/of verliesverwerking.

Ook is het het nodig om extra aandacht te hebben voor de interactie tussen kind en opvoeder, zeker als dit door de ontregeling van het kind moeizaam verloopt en/of het gevoel van basisvertrouwen verminderd is. Er kan dan samen met opvoeders besloten worden om een hechtingbevorderende therapie in te zetten. Op deze manier kan er gewerkt worden aan verder opbouwen en versterken van de hechtingsrelatie zodat de opvoeder het kind kan helpen om stress en emoties te reguleren, belemmeringen te overwinnen.

Tot slot wordt er in de behandeling toegewerkt naar integratie van alle opgedane ervaringen in het dagelijks leven, én wordt er middels interventies vanuit de Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en/of Schematherapie gewerkt aan het versterken van de samenhang tussen voelen, denken en doen, het doorbreken van patronen, en het opbouwen van de identiteit en het zelfvertrouwen (Denkbrein). 

De knoppen hier beneden (alleen beschikbaar op desktop) geven meer informatie over de impact van Trauma & Verlies op het brein, en over verschillende vormen van trauma en/of verlies.