Traject Trauma & Verlies

Ons behandeltraject Trauma & Verlies is bedoeld voor gezinnen met kinderen en jongeren die moeite hebben om een of meerdere ingrijpende gebeurtenis(sen), verandering(en)  of verliessituatie(s) te verwerken. Ieder kind maakt in zijn leven veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen mee. Soms heeft de gebeurtenis weinig impact, soms veel. Veranderingen en verlies horen bij opgroeien. Ze zorgen voor emotionele onrust maar vaak gaat dit met steun van de omgeving ook weer over.  Soms komt een kind echter niet zelf tot verwerking en heeft het in het dagelijks leven hier veel last van. 

Als deze onverwerkte ervaringen of heftige emoties het dagelijks functioneren en/of een positieve (hechtings)relatie met de directe omgeving in de weg staan, is ondersteuning van buitenaf noodzakelijk. Voor deze kinderen en hun opvoeders bieden wij het traject Trauma & Verlies. 

   Binnen dit traject wordt een (hechtingbevorderende) traumabehandeling geboden bestaande uit individuele behandeling van het kind en gezinsbehandeling

Het behandeltraject bestaat uit 5 behandelfasen, die samen doorlopen worden:

De Exploratiefase : onderzoek- en screeningsfase: beeldverheldering van kind en systeem

De Stabilisatiefase : het stabiliseren van kind (en systeem) staat centraal zodat er voldoende rust is in het brein bij kind én opvoeders om de behandeling aan te gaan.

De Activatiefase: aandacht voor het verbinden van het kind met zichzelf en met zijn omgeving zodat het kind in staat is om stappen te maken t.a.v.  het reguleren van spanning, opbouwen van het basisvertrouwen en dat voorbereidingen voor traumaverwerking mogelijk zijn.

De Herstel & Opbouwfase: aandacht voor het leren reguleren van affecten, het opbouwen van gezonde strategieën zowel naar zichzelf (zelfbeeld / zelfvertrouwen) als naar de ander (hechtingsrelaties) én het behandelen van trauma’s en negatieve overtuigingen.

De Integratiefase: aandacht voor integreren van de aangeleerde vaardigheden in het dagelijks leven (zelfregulatie) en versterken van het zelfvertrouwen / zelfacceptatie.

Gedurende de individuele behandeling worden er afhankelijk van de situatie, hulpvraag en leeftijd van het kind, verschillende therapeutische interventies ingezet; deze worden integratief aan het kind geboden.

Als na de exploratiefase blijkt dat een kind nog onvoldoende in staat is om te ontspannen, zijn aandacht nog niet kan richten op zijn eigen binnenwereld, én gevoelens en gedachten nog niet kan onderscheiden en verwoorden, zal er eerst een periode middels affectregulerende therapie gewerkt worden aan het op gang brengen of verbeteren van de affectregulatie (d.w.z. de regulatie van spanning / emoties / behoeften). Het is van belang om deze vaardigheden eerst te ontwikkelen, voordat er gestart kan worden met trauma- en/of verliesverwerking.

Er wordt stapsgewijs toegewerkt naar het verwerken van onderliggend trauma’s en/of verlieservaringen middels EMDR-behandeling en andere traumaverwerkende interventies (zoals Writing Junior)..  Interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie of schematherapie kunnen vervolgens ingezet worden om belemmerende patronen te doorbreken, problemen effectief aan te pakken en te komen tot een goede verwerking.

Parallel aan de individuele behandeling wordt er gezinsbehandeling geboden aan opvoeders, opvoedsysteem en achterliggend netwerk om zo te zorgen voor een goede inbedding van de behandeling in het dagelijks leven en te komen tot een transfer van de therapie naar thuis.  Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan psycho-educatie, aan trauma-sensitief opvoeden, aan het doorbreken van belemmerende patronen en aan het doorwerken van behandelthema’s zoals regulatie, basisvertrouwen en zelfbeeld.

Vaak is het ook nodig om extra aandacht te hebben voor de interactie tussen kind en opvoeder, zeker als dit door de ontregeling van het kind moeizaam verloopt en/of het gevoel van basisvertrouwen verminderd is. Er kan dan samen met opvoeders besloten worden om  een hechtingbevorderende therapie in te zetten. Op deze manier kan er gewerkt worden aan verder opbouwen en versterken van de hechtingsrelatie zodat de opvoeder het kind kan helpen om stress en emoties te reguleren, belemmeringen te overwinnen.

De knoppen hier beneden (alleen beschikbaar op desktop) geven meer informatie over de impact van Trauma & Verlies op het brein, en over verschillende vormen van trauma en/of verlies.