Jongerenbegeleiding

Jongerenbegeleiding is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar, die sociaal, emotioneel of met hun gedrag vastlopen en/of problemen ervaren in het dagelijks functioneren. Onderliggend is er sprake van problemen in het verwerken van informatie en/of het reguleren van prikkels en emoties samenhangend met bijvoorbeeld AD(H)D, autisme of hoog-gevoeligheid.

Doelstelling

Uitgangspunt is het zelfhelend vermogen van de jongere.Door het zelfhelend en zelf-oplossend vermogen aan te spreken, wordt er bereikt dat de jongere ook na de begeleiding toekomstige problemen zelf aan kan pakken. Resultaten kunnen gevonden worden bij toegenomen plezier, minder overprikkeling, positiever zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, prettigere samenwerking, meer energie, betere communicatieve vaardigheden, een goed zicht op persoonlijke kwaliteiten en zo voorts.

De jongerenbegeleider begeleidt de jongere en zijn omgeving om dit vermogen te ontdekken en te benutten. Samen zoeken we naar een manier die de jongere prettig vindt en waarmee hij/zij kan laten zien hoe ‘t zich voelt. De begeleiding sluit aan bij de belevingswereld en de behoeften van de jongere.

De positieve ervaringen en inzichten vanuit de begeleiding neemt de jongere mee naar het échte leven. Zo werken we samen eraan dat de jongere weer lekkerder in zijn vel komt te zitten en met meer zelfvertrouwen en veerkracht in de wereld staat.

Werkwijze

De begeleiding kan bestaan uit gesprekken, gestructureerde opdrachten, lichaamsgerichte- en/ of ervaringsgerichte activiteiten. Ze vinden plaats in een ruimte in ons centrum, maar ook buiten (bijvoorbeeld een outdoor-activiteit of een boswandeling) maar ook op relevante andere locaties.

 De jongerenbegeleider werkt op maat en stemt zijn werkwijze af op de jongere en zijn hulpvraag, problematiek. Als er sprake is van een specifieke diagnose, bijvoorbeeld een vorm van autisme of AD(H)D, dan wordt dit meegenomen in de begeleiding en wordt er specifieke psycho-educatie geboden.

De methode BrainBlocks kan hierbij als hulpmiddel worden ingezet. Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen . Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de jongere om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Belemmerende overtuigingen zoals ‘Ik ben dom’, ‘Ik schiet altijd te kort’, ‘Ik hoor er niet bij’, ‘Mensen zijn niet te vertrouwen’ worden duidelijk en kunnen doorbroken worden.

 Ook kan de jongere door BrainBlocks meer zicht krijgen op de problemen die hij ervaart binnen de wisselwerking tussen het ‘ik’ en de ‘ander’. Sommige jongeren zetten zichzelf te veel centraal. Deze jongeren hebben moeite met het zien van het perspectief van de ander.

Andere jongeren zetten juist de ander te veel centraal en komen niet goed genoeg voor zichzelf op. Door het uitwerken van deze patronen samen met de omgeving kan het verschillend denken en handelen tussen de jongere en belangrijke anderen wederzijds beter begrepen worden.

 De jongerenbegeleider zoekt samen met de jongere uit waar zijn/ haar kwaliteiten liggen. Het is niet dat je iets bij moet leren, er is alleen nog een gedeelte van jezelf te ontdekken en in te zetten. De jongere blijft eigenaar van zijn / haar “probleem”, waarbij een ‘probleem’ door de jongerenbegeleider altijd wordt gezien als een mogelijkheid tot ontwikkeling.

Begeleiding

Een proces kan variëren in sessies (minimaal 10), afhankelijk van de situatie en hulpvraag. Soms worden er verschillende hulpvormen gecombineerd, en wordt er aanvullend EMDR, cognitieve gedragstherapie of gezinshulpverlening ingezet.