Selecteer een pagina

Traject Overprikkeling

Praktijk Tatoran behandelt en begeleidt gezinnen met kinderen en jongeren met verschillende vormen van ontwikkelingsproblematiek. Te denken valt aan een autisme spectrum stoornis (ASS, PDD-NOS, Asperger, MCDD), ADHD of ADD, ODD of Gilles de la Tourette.

We werken systeemgericht; dit betekent dat we ons niet alleen richten op kinderen / jongeren maar ook gezin, familie en school, indien nodig, betrekken bij de hulpverlening. Binnen onze praktijk ervaren we vaak dat de omgeving de eigen manier van doen van het kind of de jongere als lastig ervaart en dit wil veranderen. Verandering stuit echter al snel op angst, verzet, boosheid en onbegrip. Samen met de omgeving zoeken we naar manieren om de eigen (bijzondere) manier van doen niet te bestrijden, maar juist in te zetten of om te buigen zodat de jeugdige leert om positief met andere mensen en situaties om te gaan.

Bij de start van de hulpverlening formuleren we samen met jullie en soms ook andere betrokkenen hulpvragen en doelen. Deze doelen kunnen betrekking hebben op je kind als op jullie als ouders/gezin.

Door gesprekken helpen we jullie om meer inzicht te krijgen in het probleemgedrag van je kind en meer duidelijkheid te krijgen in je rol als opvoeder(s). We proberen duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden en beperkingen van jouw kind(eren) zijn. En we stellen ons de vraag hoe het mogelijk de wereld om zich heen beleeft, en hoe je daar het beste op aan kan sluiten.

Naast een vorm van ouderbegeleiding is vaak ook een individuele therapie of begeleiding noodzakelijk om de ontwikkeling van jouw kind een positieve impuls te geven en/of te ondersteunen. We geven je kind de ruimte om in een vertrouwde en veilige omgeving te experimenteren met eigen ideeën, gevoelens en gedrag zodat je kind nieuwe ervaringen en vaardigheden kan opdoen en zich stapsgewijs kan gaan ontwikkelen.

Praktijk Tatoran biedt verschillende vormen van therapie en begeleiding aan gezinnen met hulpvragen over het opvoeden en opgroeien van een kind met een ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D, autisme, NLD, ODD, OCD of Gilles de la Tourette.

Kinder- en jeugdtherapie

Cognitieve gedragstherapie

Individuele begeleiding

Begeleiding ouders & gezin