Contra indicaties

Er zijn een aantal contra-indicaties voor behandeling bij Tatoran.

Een onveilige leefsituatie of zeer onrustige thuissituatie.

  • Als de traumatisering die de aanleiding was voor de problematiek niet gestopt is, bijvoorbeeld als de mishandeling, het huiselijk geweld, de conflictscheiding, het pesten of het seksueelmisbruik nog doorgaan, kan niet begonnen worden met behandeling. Dan dient eerst gewerkt te worden aan het stoppen van de traumatisering. Alvorens de behandeling gestart wordt, maakt het behandelteam van Tatoran een inschatting ten aanzien van de veiligheid van het kind en zijn situatie. Hierbij worden in samenwerking met betrokken hulpverlening voorwaarden gecreëerd waaraan de omgeving (opvoeders, evt school) moeten voldoen zodat het kind zo snel mogelijk en op een veilige manier aan zijn trauma’s kan werken.
  • Als ouders niet tot steun in staat zijn omdat ze zelf nog verwikkeld zijn in een conflictscheiding, in partner- of persoonlijke problematiek en /of te veel getraumatiseerd zijn, moeten zij eerst zelf elders hulpverlening cq behandeling krijgen.
  • Wanneer er sprake is van een gebrek aan essentiële levensvoorwaarden zoals geen helderheid over het lange termijn perspectief van het kind, geen duidelijke omgangsregeling of stabiele huisvesting moeten deze eerst in samenwerking met opvoeders en andere hulpverlening gerealiseerd worden.

Ernstige psychische problemen
Indien er sprake is van (mogelijke) ernstige psychische problemen, co-morbiditeit bij het kind, zoals suïcide-gevaar of psychose dient dit eerst beoordeeld te worden, behandeld te worden door een kinder- en jeugdpsychiater en/of GGZ-instelling. Een behandeling bij Tatoran kan eventueel wel in nauwe samenwerking met de behandelend kinder- en jeugdpsychiater of GGZ-instelling opgestart worden.