Selecteer een pagina

Werkwijze

Wij werken zowel met kinderen, jongeren als met ouders/verzorgers, altijd met de inhoud op maat. Het doel van de hulpverlening kan zijn: screening van het kind en zijn gezinssituatie of behandeling van kind en gezin gericht op (complex) trauma, hechting, verlies of overprikkeling, Voor een goede aansluiting met thuis en/of school hebben we regelmatig onderling contact en vinden er evaluatiegesprekken plaats.

U kunt (vrijblijvend) contact met ons opnemen indien u bent verwezen door de huisarts, CJG, wijkteam of jeugdbescherming en/of als u zelf wil weten of u met uw hulpvraag bij ons terecht kan. Wanneer wij inderdaad het juiste adres zijn, dan maken we een afspraak voor een eerste gesprek en ontvangt u de aanmeldingspapieren.  Na ontvangst van de aanmeldingspapieren en een geldige verwijzing wordt uw zoon/dochter op de wachtlijst geplaatst.

In het eerste gesprek met de praktijkhouder / gedragswetenschapper kunt u kennismaken met onze praktijk. Verder staan we samen stil bij uw zorgvragen, ons hulpaanbod en het verloop van een eventueel hulpverleningstraject. Mocht u het traject willen opstarten, dan worden beide ouders, wettelijke vertegenwoordigers en/of de jongere gevraagd te tekenen voor akkoord behandeling en uitwisselen gegevens. 

Onze intake-procedure, start na het eerste gesprek, mits alle relevante formulieren (aanmeldlijst, akkoordverklaringen en verwijzing) bij ons binnen zijn. Als het aanmelddossier compleet is, ontvangen ouders/verzorgers en de jongeren verschillende digitale vragenlijsten om in te vullen. De informatie vanuit deze vragenlijsten worden gebruikt om een advies te geven over de in te zetten modules.

Soms worden ouders/verzorgers aanvullend uitgenodigd voor 1 of meerdere gesprekken; dit kan een systeem-analyse en/of uitgebreide ontwikkelingsanamnese zijn om de achtergrond cq voorgeschiedenis van het kind en/of zijn (gezins)systeem nader in kaart te brengen. Deze gesprekken vinden bij voorkeur plaats met beide ouders/verzorgers en eventuele andere betrokkenen. Afhankelijk van de hulpvraag, leeftijd en situatie worden kinderen en jongeren vanaf 13 jaar (deels) bij het gesprek betrokken.  

Is er al informatie bekend, bijvoorbeeld vanuit diagnostisch onderzoek of eerdere hulpverlening, dan verzoeken wij u deze bij de aanmelding mee te sturen of mee te brengen bij de eerste gesprekken.

Zo proberen we samen het beeld rondom uw kind en uw gezin helder te krijgen, en te komen tot een advies ten aanzien van het traject. Een behandeltraject bestaat meestal uit een combinatie van individuele kinder- en jeugdtherapie en ouderbegeleiding; soms wordt aanvullend systeem-therapeutische begeleiding of gezinshulpverlening ingezet.

Indien er een therapieplek beschikbaar komt voor uw kind, nodigt de toekomstige therapeut u en uw kind of jongere uit voor een kennismakingsgesprek en volgt een kennismakingsperiode (4- 6 sessies) met de therapeut. Na deze eerste kennismaking-observatie periode maken we een verslag cq behandelplan met daarin omschreven onze eerste bevindingen (van zowel van het kind als het gezin) en een concrete uitwerking van de therapeutische behandeling/ systeem-therapeutische begeleiding en beoogde resultaten. 

Vervolgens gaan we volgens het behandelplan aan de slag, ongeveer om de 6 a 8 keer evalueren we het ingezette traject. In deze tussenevaluaties bespreken we de voortgang van het proces, en stellen waar nodig de doelen, de beoogde resultaten en verwachtingen bij. We sluiten een traject altijd af met een eindevaluatie en een eindverslag.

De therapie vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip en/of volgens afspraak. Een sessie duurt meestal 60 minuten, inclusief overdracht naar ouders/verzorgers. In bepaalde situaties kan er in samenspraak gekozen worden voor een sessie van 45 minuten. De sessies kunnen niet altijd buiten schooltijd gepland worden. In overleg met u en eventueel school wordt er gezocht naar een passend tijdstip. Bij de kosten van de behandeling is een beknopt verslag bij aanvang en bij einde van het traject inbegrepen. Uitgebreide verslaglegging wordt gemaakt op verzoek tegen het daarvoor geldende tarief.

Tijdens de therapie wordt er actief gespeeld en/of met allerlei creatieve materialen gewerkt. Het is daarom wenselijk dat het kind tijdens de sessie makkelijke “oude” kleding aan heeft. De praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van kleding.

Overzicht kosten